De Kerk Heeft U Nodig ! Kunt u helpen ?

Zoals U ongetwijfeld weet is er dringend behoefte aan nieuwe ambtsdragers. Maar niet alleen
ambtsdragers. Ook in de kerkgroepen komen steeds meer vacatures. Vacatures waar maar
moeilijk mensen voor te vinden zijn.
Op de lijsten die in de kerkgebouwen zijn opgehangen en in het Klankbord zijn gepubliceerd
hebben we slechts één reactie gekregen, waar we uiteraard blij mee zijn. Maar de belangrijkste
taken zijn nog niet vervuld. Daarom dreigt er een situatie te ontstaan waarbij de kerk
onbestuurbaar wordt. Als deze vacatures niet vervuld worden zal veel van wat nu vanzelfsprekend lijkt verdwijnen.
Natuurlijk zijn er taken die door ambtsdragers uitgevoerd moeten worden, maar er zijn er ook die door anderen gedaan kunnen worden. Zonder dat zij in de kerkenraad zitting hebben.
Hieronder volgt een opsomming van de taken (vacatures) waar wij mensen voor zoelen. Met
daarbij vermeld of u er ambtsdrager voor moet zijn of niet en een inschatting hoeveel tijd het
ongeveer in beslag neemt.
Dringend verzoek aan u is om hier serieus naar te kijken en u af te vragen of u kunt helpen.
Als u zich aan wilt melden voor één of meerdere taken, of als u wat meer informatie
wilt, reageer dan via de mail naar [email protected] of vraag het eens aan
één van de ambtsdragers.

Wij hopen op veel reacties!

KERKENRAAD

Scriba Kerkenraad

NB: er is een notulist aanwezig.
Taken: Voorbereiden moderamenvergadering
Moderamenvergadering bijwonen en notuleren
Voorbereiden kerkenraadsvergadering
Kerkenraadsvergadering bijwonen
Acties n.a.v. kerkenraadsvergaderingen (b.v. versturen e-mail/brief); ingekomen e-mails en
(papieren) post afhandelen
Kerkenraadslid vereist: Ja
Tijdsbesteding: 7x per jaar à 16 uur

Scriba Eredienst

Taken: Afspraken met gastpredikanten (schriftelijk) bevestigen (1x per jaar)
Gastpredikant er aan herinneren om de liturgie tijdig op te sturen (ca. 10x per jaar)
Liturgie van gastpredikanten versturen aan maker van de beamerpresentatie, ouderling
van dienst en organist (ca. 10x per jaar)
Gegevens verzamelen voor de mededelingen van de ouderling van dienst in Uden (1x per
2 weken à 0,5 uur)
Dienstenrooster opstellen m.b.v. gegevens van anderen (predikanten, ouderlingen,
diakenen, organisten) en rondsturen (1x per jaar)
Wijzigingen in dienstenrooster bijhouden
Bij voorkeur lid van de Kerkgroep Eredienst (6x per jaar à 2,5 uur)
Kerkenraadslid vereist: Nee
Tijdsbesteding: ca. 60 uur per jaar, onregelmatig verdeeld

Ouderling Pastoraat

Taak: Het bindend element zijn tussen kerkenraad en kerkgroep Pastoraat
Kerkenraadslid vereist: Ja

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS (CvK)

Beheerder Kerkelijk Centrum (KC) Uden

1- Bestuurlijk
Taken: Medeverantwoordelijk voor het financiële beleid van de Prot. Gemeente Uden/Veghel.
Bijwonen vergaderingen CvK
Hier gemaakte afspraken opvolgen
Gemachtigde bankrekening
Kerkenraadslid vereist: ja
Tijdsbesteding: 6 à 7 x per jaar 2.5 uur. Opvolgen is moeilijk in te schatten.

2- Beheer
Taken: Overleg met koster KC (2x per jaar ca. 2 uur) en bij calamiteiten
Contactpersoon tussen koster, vrijwilligers en CvK
Sleutelbeheer KC
Beheer koffiegeld
Kerkenraadslid vereist: wenselijk
Tijdsbesteding: variabel

3- Technisch en bouwkundig beheer KC Uden
Taken: Investeringsplan opstellen i.s.m. beheerder kerkgebouw en de Schakel Veghel
Offertes aanvragen voor verbouw en aanpassingen.
Contacten met aannemers e.d. en voortgang bewaken.
Audio/video: overleg bij reparaties en vernieuwing.
Oproepbaar bij problemen met gebouwen of apparatuur.
Kerkenraadslid vereist: ja

4- Verhuur KC Uden
Taken: Na aanvraag afspraken maken met huurders.
1x per jaar huurtarieven voorstellen i.s.m. beheerder Kerk en de Schakel Veghel
Kerkenraadslid vereist: nee

 

DIACONIE

Voorzitter diaconie

Taken: Opstellen van de vergaderagenda i.s.m. de secretaris
Vergaderingen leiden
Diaconie vertegenwoordigen naar buiten toe
Samen met andere diakenen het beleid van de diaconie bepalen
Kerkenraadslid vereist: Ja
Tijdsbesteding: 6x per jaar ca. 4 uur

Notulist

Taken: Diaconievergadering bijwonen;
Verslag maken van diaconievergadering
Kerkenraadslid vereist: Nee
Tijdsbesteding: Tussen 6 en 10 keer per jaar.

Administrateur

Taken: Financieel overzicht maken van de diaconie van het afgelopen jaar;
Verkort overzicht van de diaconale inkomsten/uitgaven publiceren in het klankbord;
Jaarverslag maken van het afgelopen jaar;
Financiële begroting maken voor het volgende jaar
Kerkenraadslid vereist: Ja
Tijdsbesteding: Eén keer per jaar

Diaken algemeen

Taken: Kerkenraadsvergadering bijwonen;
Avondmaaldiensten verzorgen;
Betalen van rekeningen etc.
Kerkenraadslid vereist: Ja
Tijdsbesteding: Tussen 6 en 10 keer per jaar

Diverse taken

Onderstaande taken kunnen door verschillende mensen uitgevoerd worden:

 • Vergaderschema opstellen voor de diaconievergaderingen;
 • Jaarplanning (rooster) maken voor de kerkdiensten, invulling diakendiensten;
 • Bloemengroet paasdienst voorbereiden. Ca. 400 bestellen en verzorgen;
 • Avondmaalsdienst Witte donderdag voorbereiden;
 • Brief opstellen en versturen/verspreiden voor het vakantiefonds tussen Pasen en
  Pinksteren;
 • Voor de zomer bekijken wie in aanmerking komt voor een gift;
 • Kerstactie voorbereiden voor de 79+ in overleg met de Predikant en anderen;
 • Voor de winter bekijken wie in aanmerking komt voor een gift en/of kerstpakket van de
  Rotaryclub;
 • Contact opnemen met de Rotaryclub voor de kerstpakketten;
 • Kerstpakketten van de Rotary ophalen en verspreiden;
 • Voorbereiden kaartenactie Amnesty International;
 • Viering dankdag voor Gewas en Arbeid voorbereiden samen met de dominee.

Kerkenraadslid vereist: Nee
Tijdsbesteding: Eén keer per jaar.

KERKGROEPEN

Pastorale contactgroep Uden en Veghel

Taak: Het bezoeken van ouderen, nieuw-ingekomenen, bij geboortes, jubilea en ziekte.
Kerkenraadslid vereist: Nee

Secretaris Kerkgroep Eredienst

Taken: Het verzorgen van ingekomen en uitgaande post
Het notuleren van de vergaderingen (als er geen notulist is: zie hieronder)
De voorbereiding van de agenda en de vergadering
Het vertegenwoordigen van de kerkgroep naar buiten
Kerkenraadslid vereist: Nee

Notulist kerkgroep Eredienst

Taak: Het notuleren van de vergaderingen
Kerkenraadslid vereist: Nee

Abonneer je!

Abonneer je op de laatste berichten en krijg deze automatisch per e-mail toegestuurd!

Volg ons

Share This