Werkplan

Over 5 jaar hoopt de gemeente Uden-Veghel een vorm te hebben gevonden waarin zij de komende jaren ‘het spel kan spelen op een veranderd speelveld’. Daarom wil de gemeente de komende jaren toegroeien naar een gemeente met een flexibele organisatievorm, waar christelijk geloof beleefd kan worden in diversiteit en gezamenlijkheid.

Het Werkplan schetst een nadere omschrijving van dat doel en de benodigde ontwikkelingen om dat doel te halen. Dit werkplan is samengesteld door een werkgroep, bestaande uit een aantal gemeenteleden en adviseur ds Marloes Meijer. Een deel van de gemeente heeft op gemeenteavonden op verschillende manieren meegedacht over delen van dit plan. Tenslotte heeft de kerkenraad dit op 19 december 2019 vastgesteld.

Werkplan 2019

Het vertrek van de predikant was aanleiding om eens stil te staan bij de huidige situatie en toekomstmogelijkheden van gemeente Uden-Veghel, maar men is zich ook bewust van het veranderende ‘speelveld’: de wereld verandert en de gemeente zoekt daar een antwoord op. Dit werkplan is het resultaat van het traject ‘herbezinning toekomst Uden-Veghel’. Via de stappen ‘dromen’, ‘denken’ en ‘doen’ zijn we tot dit plan gekomen. In een aantal bijeenkomsten en gemeenteavonden hebben meedenkgroep en gemeente de stappen van het Liturgiemodel doorlopen. Het resultaat vindt haar weerslag in dit plan.
Het andere resultaat van dit traject is zichtbaar in de meedenkgroep: een onderlinge openheid, vertrouwen en positieve energie, met ruimte voor kritisch denken en de nodige humor. We hopen dit uit te breiden naar de rest van de gemeente.

Speelveld

Het ‘heilige spel’ wordt gespeeld op het speelveld van de gemeente Uden-Veghel, maar ook in de wereld daar omheen.
In de landelijke, maar zeker ook in deze plaatselijke gemeente is sprake van krimp in het ledenaantal en vergrijzing onder de leden. Dat vraagt voor de toekomst om keuzes en prioritering.

Spel

Het spel dat gespeeld wordt is een heilig spel. Het draait om ‘gemeente-zijn’ en ‘geloven’.
In de gemeente Uden-Veghel zoekt men geborgenheid bij God en bij elkaar. De verwachtingen van elkaar zijn hoog en de teleurstellingen in elkaar soms dus diep.
Men wil zichzelf kunnen zijn in de kerk, wat soms botst met anderen die dat óók willen, maar anders zijn/denken/geloven. Er is een groep die zich met energie en aandacht inzet voor anderen, er is ook een groep die vooral graag zelf aandacht wil en voor wie het niet snel (goed) genoeg is.

Spelregels

Om de kerk ‘toekomstproof’ te laten zijn en ook de komende jaren het spel te blijven spelen, is het nodig om doelen te stellen en ‘spelregels’ af te spreken. De meedenkgroep heeft hierover nagedacht en ook mee geoefend. Ook op de recente gemeenteavonden is hier aandacht aan besteed. Het is goed om vooraf te benoemen dat nieuwe ideeën, wijzigingen, voorstellen etc. géén commentaar zijn op individuen of groepen die op dit moment actief bij de kerk betrokken zijn, maar voortkomen uit het dromen en denken in het afgelopen traject.

Doelen en doelstellingen

 

1. Ruimte voor diversiteit en betrokkenheid

DROOM
In deze gemeente is keuzevrijheid en ruimte voor de eigenheid van elk individu: je zijn zoals je bent, samen met anderen die er ook mogen zijn zoals zij zijn. Je kunt hier jezelf ontdekken op een veilige manier.
In deze gemeente zijn we betrokken op elkaar: we staan open voor elkaar, zijn geïnteresseerd en hebben respect. We proberen blijmoedig, oordeelsvrij en open samen te leven. Daarbij is er ruimte voor humor, blijdschap en geluk, maar ook tijd en aandacht voor serieuze en verdrietige situaties.

DURF
Durf niet bang te zijn voor verschillen, maar je hierdoor te laten voeden.
Durf niet direct te spreken, maar eerst te luisteren.
Durf jezelf kwetsbaar op te stellen.
Durf jezelf en elkaar vragen te stellen.
Durf je oordeel uit te stellen.
Streef ernaar gemeenteleden (en anderen) ruimte en vrijheid te laten ervaren om te spreken en te handelen vanuit hun hart.

DOE
Korte termijn: gemeenteleden ontdekken de diversiteit in de gemeente en realiseren zich dat gezamenlijkheid niet hetzelfde is als ‘hetzelfde zijn’. In een veilig (t)huis mag iedereen zichzelf zijn – en dat is een uitdaging.
Middellange termijn: gemeenteleden accepteren verschillen en nemen elkaar niet de maat. Mensen oordelen niet direct, maar luisteren eerst. Dat geldt voor geloofsinhoud, maar ook voor vormen, voorkeuren en mate van betrokkenheid.
Lange termijn: Gemeenteleden herkennen de diversiteit als verrijkend en niet als bedreigend en gaan bewust op zoek naar diversiteit, ook buiten de eigen gemeente. Daarbij durft men ook dóór te vragen, op zoek naar begrip. Het gaat hier wel ergens over, dus er is ook ruimte voor (milde!) kritiek, vanuit een houding van compassie. De ‘wereld’ buiten de kerk is niet bedreigend, maar boeiend.

2. Geloven als ‘core-business’

DROOM
In deze gemeente is ruimte voor allerlei vormen van geloof, zowel qua inhoud als qua vorm. Er is ruimte voor individuele spiritualiteit en voor klassiek kerkelijk geloof en voor alles daar tussenin en omheen. Je kunt beleven en leren op allerlei gebied.
In deze gemeente kun je zin zoeken, zin vinden, zin geven en zin delen.

DURF
Durf je eigen geloof te beleven.
Durf elkaars geloof te bespreken.
Durf je eigen en andermans geloof te bevragen.
Durf verschillend te zijn in verbondenheid.

DOE
Korte termijn: geloofsinhoudelijk wordt er meer met elkaar gedeeld.
Middellange termijn: Mensen worden uitgedaagd het eigen en elkaars geloof op het spoor te komen in gespreksgroepen, interactieve diensten en catechesebijeenkomsten. Ook door andere diensten en initiatieven van andere kerken en organisaties bij te wonen en te bespreken, kan er nieuwe inspiratie ontstaan.
Lange termijn: deze gemeente is een plaats waar je terecht kunt met al je vragen en ervaringen, waar je mag dromen en denken, waar je diepgang kunt vinden en rust. Of je nu een vrijdenker bent of strikt in je geloof staat.

3. Gastvrijheid als kern

DROOM
Deze gemeente staat bekend als bron: hier is een ontmoetingsplek waar ‘levend water’ wordt gedeeld, hier kun je terecht met je levensvragen, hier wordt aandacht geschonken.
Aan de bron is ruimte, zonder onverschilligheid en betrokkenheid zonder claimen. Aan de bron staat de waarde van ieder mens centraal en doet ieders inbreng ertoe.

DURF
Durf je te laten betrekken.
Durf je te laten verrassen.
Durf anderen te ontmoeten.
Durf te delen.
Durf te ontvangen.

DOE
Korte termijn: men wordt zich bewust waar gastvrijheid naar elkaar en anderen er al is en waar het ontbreekt.
Middellange termijn: gemeenteleden geloven in de eigen gemeente, gastvrijheid uitdragen en je laten betrekken op de buurt en maatschappij. Het is (ook buiten de gemeente) bekend wat er in en om de kerk gebeurt.
Lange termijn: grenzen tussen kerk en ‘buiten’ vervagen: kerkleden en niet-kerkleden dragen met elkaar verantwoordelijkheid. De kerk is dus niet alleen de eredienst of het gebouw. Alle groepen daar omheen, die op allerlei plaatsen samenkomen, horen erbij.

Lees hieronder het gehele Werkplan.  Je kunt het online lezen, maar ook downloaden als je wilt.

Heb je vragen over ons werkplan en wil je hier eens vrijblijvend over spreken?

Samen aan Tafel in mei

Samen aan Tafel in mei

Samen aan Tafel - 31 mei De zomer staat voor de deur en dat betekent dat het weer tijd is voor een gezellige avond Samen aan Tafel! Op vrijdag 31 mei 2024 nodigen we jullie van harte uit om samen te genieten van heerlijke zomerse Surinaamse gerechten, bereid door onze...

Lees meer
Gemeentedag 9 juni

Gemeentedag 9 juni

Uitnodiging Gemeentedag 2024 Op zondag 9 juni 2024 is de Gemeentedag, voor alle gemeenteleden van Uden-Veghel-Cuijk. Een dag met feestelijkheden, ontmoeting en gezelligheid. We beginnen de dag met het verwelkomen van Edo en Marta in Cuijk. Het is die zondag de eerste...

Lees meer
Share This